miR-140-5p靶向HMGB1/IκB-α轴对糖尿病大鼠视网膜病变的影响
张梦瑶, 牛姝, 蔡静, 赵志刚, 周艳
Effect of miR-140-5p targeting HMGB1/IκB-α axis on retinopathy of diabetic rats
ZHANG Mengyao, NIU Shu, CAI Jing, ZHAO Zhigang, ZHOU Yan
基础医学与临床 . 2023, (4): 615 -620 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.04.0615