mTOR活化上调MGST1并增强细胞抗氧化能力
李杰, 浦洋, 张梦迪, 张鹏举, 许寅喆
mTOR activation up-regulates MGST1 and enhances cellular antioxidant capacity
LI Jie, PU Yang, ZHANG Meng-di, ZHANG Peng-ju, XU Yin-zhe
基础医学与临床 . 2022, (4): 553 -559 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.04.027