Eeffect of nitric oxide on the expression of long type of leptin receptor in dorsal root ganglion
Lu-mei KANG; Hong-ping CHEN; Qiong-qiong LEI; Song-niu MU; Bao-hua XU
Basic & Clinical Medicine . 2010, (10): 1055 -1058 .