The role of fibroblast growth factor 23, matrix extracellular phosphoglycoprotein and secreted frizzled related protein 4 in pathogenesis of tumor induced osteomalacia
Yan JIANG; Wei-bo XIA; Xun-wu MENG; Xiao-ping XING; Mei LI; Ou WANG; Ying-ying HU; Huai-cheng LIU; Xue-ying ZHOU
Basic & Clinical Medicine . 2009, (5): 504 -509 .