Genetic detection and prenatal diagnosis in a family with autosomal dominant polycystic kidney disease
Xiao-qiao LI; Feng-xia YAO; Yan MENG; Zheng WANG; Yuan-yuan PENG; Yan DIAN; Shang-zhi HUANG
Basic & Clinical Medicine . 2009, (6): 593 -597 .