Thyroid storm caused by subacute thyroiditis after Cushing's syndrome remission:one case report
YU Jie, HUANG Qibin, LI Yuxiu, LI Mei, LIAN Xiaolan, PING Fan
Basic & Clinical Medicine . 2023, (4): 656 -659 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.04.0656