Research advances in application of mesenchymal stem cells for aging related diseases
SHANG Lipeng, LIU Guoxiang, DING Xiaoyan, LI Bing, ZHAO Chunhua, LI Xiaoxia
Basic & Clinical Medicine . 2023, (1): 38 -45 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.01.0038