Basic & Clinical Medicine ›› 2009, Vol. 29 ›› Issue (1): 87-88.

• 研究短文 • Previous Articles     Next Articles

Changes of plasma adrenomedullin and endothelin-1 in patients with coronary artery bypass grafting

Guang-qing CAO, Shu-ming WU, Xi-quan ZHANG, Yong-mei WANG, Min ZHOU, Rui-fang LIU, Shan-shan DUAN   

  1. Dept.Cardiac surgery,Qilu Hospital,Shandong University Dept.Cardiac surgery,Qilu Hospital,Shandong University Dept.Cardiac surgery,Qilu Hospital,Shandong University Dept.Cardiovascular medicine,the Second Hospital,Shandong University
  • Received:2008-01-08 Revised:2008-03-18 Online:2009-01-25 Published:2009-01-25
  • Contact: Xi-quan ZHANG,

Key words: coronary artery bypass grafting, cardiopulmonary bypass, Adrenomedullin, Endothelin-1