Rev-erb agonist SR9009 inhibits the proliferation of human colon cancer cell line HCT116 through reducing autophagy
SHI Guang, NING Na, HOU Xiao-hong, SUN Cong, YUAN Yuan, WANG Li, WANG Xiao-hui
Basic & Clinical Medicine . 2020, (11): 1494 -1499 .