Basic & Clinical Medicine ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (6): 721-722.

Previous Articles    

CFSE/PI double labeling detect cytotoxicity of CIK to lung cancer cell line A549pretreated by cisplatin

Ben-ling XU1,Quan-li GAO1,Long YUAN2,Xu-hua ZHANG2,Rui-hua FAN2,Xue LIU2,Jin-dong GUO2   

  1. 1. Henan Provincial Tumor Hospital
    2.
  • Received:2010-10-13 Revised:2010-12-31 Online:2011-06-05 Published:2011-06-06
  • Contact: Quan-li GAO E-mail:quanligao@yahoo.com

CLC Number: