Basic & Clinical Medicine ›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (6): 717-718.

Previous Articles     Next Articles

Effects of dexamethasone on two acute liver injury models

Xiao-rong PENG1,Hong-xu LU2,Juan LIU2,Fei HE2,Gui-ju LI2,Jun XIE2,Li CHEN2,Li ZHANG1   

  1. 1. Chongqing Medical University
    2.
  • Received:2010-05-14 Revised:2010-07-07 Online:2011-06-05 Published:2011-06-06
  • Contact: Li ZHANG E-mail:zhangli@cqmu.edu.cn

CLC Number: