α-芋螺毒素TxIB异构体对大鼠和人类α6/α3β2β3乙酰胆碱受体的拮抗活性研究

长孙东亭, 吴勇, 朱晓鹏, 罗素兰

中国药学杂志 ›› 2017, Vol. 52 ›› Issue (7) : 574-580.

PDF(1682 KB)
PDF(1682 KB)
中国药学杂志 ›› 2017, Vol. 52 ›› Issue (7) : 574-580. DOI: 10.11669/cpj.2017.07.011
论著

α-芋螺毒素TxIB异构体对大鼠和人类α6/α3β2β3乙酰胆碱受体的拮抗活性研究

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Antagonistic Activity of α-Conotoxin TxIB Isomers on Rat and Human α6/α3β2β3 Nicotinic Acetylcholine Receptors

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2017, 52(7): 574-580 https://doi.org/10.11669/cpj.2017.07.011
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2017, 52(7): 574-580 https://doi.org/10.11669/cpj.2017.07.011
中图分类号:

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1682 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/