γ-分泌酶抑制剂DAPT对炎症诱导新生小鼠未成熟脑白质损伤影响

刘光建,计流,王大国,罗向红

中国药学杂志 ›› 2018, Vol. 53 ›› Issue (13) : 1083-1087.

PDF(1673 KB)
PDF(1673 KB)
中国药学杂志 ›› 2018, Vol. 53 ›› Issue (13) : 1083-1087. DOI: 10.11669/cpj.2018.13.009
论著

γ-分泌酶抑制剂DAPT对炎症诱导新生小鼠未成熟脑白质损伤影响

    {{javascript:window.custom_author_cn_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_CN}}
作者信息 +

Effects of γ-Secretase Inhibitor DAPT on Inflammation-Induced White Matter Damage in Neonatal Mice

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
文章历史 +

本文亮点

{{article.keyPoints_cn}}

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

摘要

{{article.zhaiyao_cn}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

关键词

Key words

本文二维码

引用本文

导出引用
{{article.zuoZheCn_L}}. {{article.title_cn}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_CN}}, 2018, 53(13): 1083-1087 https://doi.org/10.11669/cpj.2018.13.009
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2018, 53(13): 1083-1087 https://doi.org/10.11669/cpj.2018.13.009
中图分类号:

参考文献

参考文献

{{article.reference}}

基金

版权

{{article.copyrightStatement_cn}}
{{article.copyrightLicense_cn}}
PDF(1673 KB)

Accesses

Citation

Detail

段落导航
相关文章

/