The proangiogenic effect of simvastatin on experimental myocardial infarction in rats
Hui WANG; Shu QIN; Quan HE; Yi YANG; Jun LIU; Yan PENG
Basic & Clinical Medicine . 2010, (10): 1066 -1071 .