Research progress on the effects of mineralocorticoid receptor on cardiovascular diseases
MA Qian-yu, PENG Shi, ZHANG Zhao-yuan, ZHANG Dan, ZHANG Jin
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1292 -1296 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1292