Lnc000727促进人骨髓间充质干细胞向成骨细胞分化
蒲超, 张珊珊, 吴青霞, 罗栩伟, 王亮, 张波
Lnc000727 promotes differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells into osteoblasts
PU Chao, ZHANG Shan-shan, WU Qing-xia, LUO Xu-wei, WANG Liang, ZHANG Bo
基础医学与临床 . 2022, (7): 1047 -1052 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.07.1047