siRNA-Gli-1联合BCNU影响胶质瘤细胞U251增殖和凋亡
田海龙 李惠武 李卉 段明军 白靖平
Effects of siRNA-Gli-1 combined BCNU on prIiferation,apoptosis in Glioma Cell line U251
基础医学与临床 . 2012, (5): 554 -560 .